We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)
TR040

TR040

nová řídící karta pro UDO6 a UDO4b (2006)

 

 


co znamená blikání LED diody na kartě umístění jumperů virtuální trimr


Proč nová karta a co se změnilo

Tato karta plynule nahrazuje v průběhu 1.čtvrtletí 2006 původní kartu TR027. Důvodem je drastický útlum výroby D/A převodníku DAC08, který se tím stává prakticky nesehnatelný.
Mikroprocesor ATTINY26, použitý na nové kartě již v sobě obsahuje řadu obvodů, které byly na staré kartě řešeny externě.
Nová karta, byť působí velmi spoře, obsahuje vše, co měla původní, a ještě něco navíc:
 • autodiagnostiku - prostřednictvím LED diody indikuje některé důležité nestandardní stavy přístroje
 • možnost použití tří jumperů k volbě pracovních režimů
 • možnost doplnění sériové komunikace s okolím
 • univerzální firmware pro UDO4 i UDO6 - karta sama rozpozná, kterou reléovou deskou má připojenou a zvolí požadovaný program.
Významným přínosem nové karty je i nižší vlastní spotřeba, která v konečném důsledku představuje snížení celkového proudového odběru přístroje o 20mA (asi 20%).

Autodiagnostika - význam blikání LED diody

Na kartě, pod mikroprocesorem je umístěna žlutá LED, jejímž úkolem je informovat okolí o neobvyklých stavech přístroje. Činí tak 16-ti taktovou blikací sekvencí, v celkové době trvání cca 2 sec. V současné době umí indikovat následující 4 stavy (animované obrázky GIF níže věrně simulují indikaci):
4blik (4 bliknutí)- není kalibrován oscilátor mikroprocesoru Tyto dva stavy se vyskytují pouze během výchozí kalibrace ve výrobě; u hotového, seřízeného výrobku se s nimi již nesetkáte.
3blik (3 bliknutí)- není kalibrován A/D převodník mikroprocesoru
2blik (2 bliknutí)- chyba řídícího napětí:
Přístroj dá dvojím bliknutím najevo, že řídící napětí na jeho vstupu je nejednoznačné (v časovém horizontu několika sekund nazpět nedrželo úroveň, která by se dala jednoznačně vyhodnotit, ale pohybovalo se nejméně ve dvou různých hladinách) Tento stav vyvolává obvykle střídavá složka napětí, zavlečená do řídícího okruhu nevhodným rozvodem vodiče GND v rozvaděči. Přístroj zůstane paralyzován (neví co udělat, proto jen vyčkává na takové napětí, které dokáže vyhodnotit).

Řešení spočívá v "předrátování" části GND související s řídícím signálem podle doporučeného zapojení.

1blik (1 bliknutí) - výpadek řídícího napětí (pouze v režimu UDO6b, v ostatních režimech je nulové řídící napětí jedním z běžných pracovních stavů)


Jumpery - rozmístění na kolíkové liště

Kolíková lišta 2x5 pinů plní dvojí funkci:
Primárně slouží k sériovému programování (ISP) mikroprocesoru ATTiny26 zaletovaného v desce, význam pinů je shodný s 10pin konektorem vývojového kitu STK500 výrobce mikroprocesoru(ATMEL). 2*5 Za běžného chodu mikroprocesoru je tento konektor využit jako pole tří jumperů a také (v případě potřeby) k RESETu mikroprocesoru.

Funkce Jumperů

Jumper1 - volba pracovního režimu

Má stejnou funkci jako jumper na původní desce TR027 (1997..2005), tj volbu pracovního režimu.
přístrojrežim při rozpojeném jumperurežim při spojeném jumperu
UDO6UDO6bUDO6
UDO4bUDO44.st.kaskáda

 

Jumper3 - režim virtuálního trimru

Tento režim umožní mírnou úpravu charakteristiky přístoje, podobně jako to umožňoval trimr na původní desce TR027.
Lze zvyšovat nebo snižovat citlivost přístoje v sedmi krocích po 15mV v každém z obou směrů. (Rozumí se konec charakteristiky, nastavený z výroby na 9,45V; ten lze odklonit v rozsahu 9,35..9,55[V] )
LED dioda autodiagnostiky slouží v tomto režimu k indikaci polohy virtuálního trimru. Indikuje pouze absolutní hodnotu pozice - jeden ze sedmi možných kroků.
Neindikuje, kterým směrem (+ / -) se provádí úprava. To však ví technik, který úpravu provádí...
Na šestici LED indikujících stav relé je přitom vidět odezva přístroje na prováděný zásah do charakteristiky.

Tabulka indikace polohy virtuálního trimru: (blikací sekvence)
krokposun charakteristikysekvence blikání led (obdoba Morseovky)
00LED nesvítí
115mV .
230mV . .
345mV . . .
460mV . . . .
575mV _
690mV _ .
7105mV _ . .
Pozn.:
Blikací sekvence kroků 1..4 je věrně demonstrována animovanými obrázky v tabulce autodiagnostiky
.

 

Jak hýbat virtuálním trimrem

Nastavení se provádí za následujících podmínek:
 1. Modul přepnout do starého režimu "A" (jumper1=ON)!
 2. Na vstup UDO6 připojit napětí 9,37 V= . (Z AO kontroleru nastaveného do režimu manual.)
 3. Při tomto napětí musí na UDO6 svítit pět diod LED zleva, šestá dioda musí být zhasnuta. Pokud tomu tak není, je potřeba nastavit požadovaný stav postupem popsaným níže:
Postup lze shrnout do 3 kroků:
jumpery
 1. spojení Jumperu3- navolení režimu "virtuálního trimru"
  tento krok povolí manipulaci s trimrem včetně zápisu jeho stavu do EEprom mikroprocesoru, a přepne přístroj do režimu UDO6, který je pro nastavování nejvhodnější. (použít propojku dodávanou k Jumperu1, který musí být beztak uvolněný-viz.krok2)
  LED dioda přitom indikuje polohu virtuálního trimru sekvencemi popsanými v tabulce uvedené výše.

 2. nastavení virt. trimru:
  se provádí opakovaným spínáním (= krátkodobým propojováním pinů, lze např. šroubovákem) Jumperu2 nebo Jumperu1:
  • spínání Jumperu2 zvyšuje citlivost (obdoba přidávání na trimru)
  • spínání Jumperu1 snižuje citlivost (obdoba ubírání na trimru)

 3. rozpojení Jumperu3 - uložení nastavení:
  po skončení kroku 2 je nutno Jumper3 vyjmout. Tím se nastavená korekce uloží do EEprom mikroprocesoru a další zápis do EEprom se zakáže.
  Pak už jen zbývá zvolit požadovaný pracovní režim přístroje Jumperem1.
Nastavování lze kdykoli znovu zopakovat.
Tato funkce je implementována u přístrojů expedovaných po 1.6.2007 (lze zjistit podle začátku výrobního čísla - formát rr/mm).
U starších přístrojů spojení Jumperu3 zůstane bez jakékoli odezvy. Upgrade je možný - stačí přepálit firmware.