We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

foto

DCI 50A

senzor DC proudu 50A


Použití:

Senzor stejnosměrného proudu DCI50A je určen k monitorování proudu mezi baterií a hybridním měničem, jako příslušenství k regulátoru GreenBonO, pokud GreenBonO slouží k optimálnímu vytěžování hybridní nebo ostrovní elektrárny.
Pozn:
Tento senzor je alternativou k dříve používanému snímači AMPLOC50A (má obdobné elektrické parametry). K jeho vývoji a výrobě vedly dva závažné důvody: obtížná dostupnost snímačů AMPLOC na českém trhu a malý průměr jejich průvlaku.

Princip funkce:

Snímač pracuje na principu Hallova jevu. Vodič protékaný měřeným proudem je provlečen feritovým prstencem. Proud vyvolá ve feritovém jádru magnetický tok, který je snímán Hallovou sondou a následně upraven na elektrické napětí. Senzor je napájen napětím 5V DC (Vcc). Jeho výstup je v klidu na poloviční hodnotě (Vcc/2), podle směru magnetického toku se od klidové hodnoty odchyluje kladným či záporným směrem a může nabývat hodnot v celém rozsahu od 0 do +5V. Může měřit jak DC, tak AC proudy. Protože však narozdíl od měřících transformátorů vyžaduje zdroj napájení, je pro měření AC proudů nepraktický.

   foto

Zapojení svorek:

Snímač obsahuje 3 svorky:
  • Levá svorka: +5V - napájení kladným napětím
  • Střední svorka: GND - společná pro napájení a výstupní signál
  • Pravá svorka: Idc - výstupní napěťový signál úměrný měřenému proudu

 

Orientace průvlaku

je patrná z fotografie. Je-li svorkovnice dole a provlékáme-li "plusový" vodič, pak baterie je nalevo od snímače a měnič napravo.

 

Technické parametry

Napájecí napětí4,75÷5,25V=
Odběr ze zdroje 5V<10mA
Rozsah měřeného proudu-50A ÷ +50A
Vnitřní průměr feritového prstence20 mm
Rozměry:83 x 23 x 42 mm
Pozn.:
Dostatečnou elektrickou pevnost galvanického oddělení mezi primární a sekundární stranou musí zajistit izolace na primárním vodiči. Průvlak feritovým prstencem snímače proto musí být vždy proveden vodičem s kvalitní izolací.
Mechanická pevnost snímače: feritový prstenec je velmi křehký (podstatně křehčí než sklo). Snímač proto vyžaduje velmi jemné zacházení a žádné mechanické namáhání. Předpokládá se jeho volné navlečení na vodič a žádné kotvení, aby ho primární vodič nerozlomil či nevyvrátil.

 


Změna rozsahu měřeného proudu

Zvýšení rozsahu

Zajistíme tak, že průvlakem snímače "proženeme" jen část celkového proudu, zbytek vedeme mimo průvlak. K výpočtu si vystačíme běžnou trojčlenkou. Jestliže např chceme zvýšit rozsah na pětinásobek, proženeme jedním vodičem pětinu celkového proudu skrz snímač a zbývající 4/5 vedeme okolo průvlaku druhým, paralelním vodičem stejné délky, ale 4x většího průřezu, než má průvlak.

Snížení rozsahu (zvýšení citlivosti)

Průvlakem protáhneme více závitů měřeného vodiče. Počet závitů (=vodičů procházejících otvorem snímače) určuje, kolikrát je snímač citlivější oproti měření s jedním vodičem.

Připojení k GBO-Aku (novému GreenBonu)

GBO-Aku už má všechny tři potřebné svorky vyvedeny na svorkovnici. GBO-Aku - vstupy

Připojení ke starému GreenBonu

napájení GreenBonO nemá napětí +5V vyvedené na svorkovnici, je proto nutno vyvést ho z vnitřku přístroje. Napájecí napětí +5V je na pinu "2" desetikolíkové lišty na kartě reálného času, GND je na sousedním pinu "4". Kablík zakončený dvoudutinkovým konektorem je pak možno vyvést mezerou mezi svorkami horní svorkovnice GreenBona, která současně slouží pro průvlak vodiče interním snímačem (na obr. je to mezera nahoře těsně u levého okraje).
Výstupní signál ze snímače se připojuje do svorky AI3 GreenBona (která byla původně určena k měření proudu fáze L2 u 3f měření).

Cena snímače:

600 Kč (bez DPH)

© YORIX s.r.o., Ing.Richard Trochta, 7.2.2020